رد شدن از پیوندها

جلسات مرور و بازخوانی سند راهبردی هلدینگ ساختمانی عقیق

در این جلسات چشم انداز و ماموریت هلدینگ برای هر بخش به صورت کامل بازخوانی شد و پس از آن آخرین وضعیت پروژه استراتژیک بخش ها به صورت کامل تبیین گردید. نقشه راه سند راهبردی هلدینگ ساختمانی عقیق نیز به صورت کامل بررسی و چگونگی طی مسیر آن بر اساس سند مرور شد.

پیام بگذارید