رد شدن از پیوندها

Tag: ملک،ملک صنعتی،صنعتی،کاربری ملک،کاربری صنعتی

ملک صنعتی دارای چه ویژگی هایی هست

منظور از صنعتی چیست کلمه صنعتی صفت صنعت اسم است. بنابراین، معنی کلمه صنعتی، طبق فرهنگ لغت میراث آمریکایی، مربوط به یا ناشی از صنعت تولید است. »برای مثال ، سر و صدای صنعتی (این نتیجه صنعت است) و گسترش صنعتی (این چیزی است که مربوط به آن است به