رد شدن از پیوندها

Tag: معامله،معامله ملکی،انواع معامله

معامله ملکی و انواع آن

انواع معامله های ملکی انواع معامله ملک به صورت کلی به هشت دسته اعم از خرید و فروش ملک، صلح ملک، وقف ملک، معاوضه ملک، اجاره به شرط تملیک، تهاتر، اقاله و هبه تقسیم بندی می شود. هریک از این معاملات تابع شرایط خود می باشند که در ادامه به