رد شدن از پیوندها

Tag: مسکن،مسکن ملی

سامانه کم‌ کاری درمسکن ملی

به نقل از دنیای‌اقتصاد مهدی محمدی : مالک ناراضی، مستاجر مستاصل و انبوه‌ساز سردرگم، روایتی ساده از حال روز مسکن این‌روزهاست! امروز مستاجران از بالا بودن نرخ اجاره‌‌‌ها و مالکان از تورم بیشتر سایر بخش‌‌‌های اقتصادی نسبت به اجاره‌بها شکایت دارند و کارشناسان معتقدند راه‌حل قطعی این معضل ساماندهی و