رد شدن از پیوندها

Tag: شادابی،سازمانی

چرا شادابی سازمانی مهم است؟

به نقل از دنیای اقتصاد دکتر احمد یحیایی ایله‌ای/پژوهشگر ارشد ارتباطاتشادابی سازمانی واضح‌ترین نشانه سازمان سالم است. شادابی سازمانی، بنیان سلامتی و رشد و کلید کامیابی سازمانی و زیربنای پویایی سازمانی است. شادابی سازمانی می‌تواند بستری برای بسیاری از تصمیمات و اقدامات راهبردی سازمان باشد؛ تقویت‌کننده یکپارچگی سازمانی، تعهد سازمانی