رد شدن از پیوندها

نود و نهمین جلسه شورای مسکن استان

نود و نهمین جلسه شورای مسکن استان با حضور استاندار اصفهان ، معاونت عمرانی استانداری ،مدیر کل راه وشهرسازی ودیگر اعضا در تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ برگزار شد.
استاندار ضمن استماع گزارش روند پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن که توسط دبیرانجمن ارائه گردید ، در راستای تسهیل و تسریع حداکثری در اجرای این طرح جهت رفع معضلات و چالشهای موجود، دستورات مقتضی به سازمانها و دستگاههای ذیربط داده شد
از مهمترین عناوین این جلسه به موارد ذیل میتوان اشاره کرد
1- در رابطه با تسهیل در تائیدیه نقشه ها در نظام مهندسی مقرر شد : ضمن رعایت کلیه ضوابط شهرسازی به گونه ای عمل شود که هزینه مضاعفی به مردم در طرح نهضت ملی تحمیل نشود و امور در نظام مهندسی و شهرداری تسریع گردد.
2- در رابطه با تامین پارکینگ پروژه های نهضت ملی نیز تاکید شد اولویت در ایجاد مسکن ارتقاءکیفیت زندگی اجتماعی برای مردم است لذا مقرر شد :
در طراحی نقشه ها جهت تأمین پارکینگها با در نظر گرفتن فضاهای مطلوب براساس ضوابط شهرسازی اقدام گردد .
3- در خصوص حریم لوله گاز در پروژه بهارستان نیز با هماهنگی دستگاههای ذیربط ، اداره گاز و شهرداری مقرر شد موضوع حریم مرتفع گردد و این امر مانعی در اجرای پروژه نهضت ملی بهارستان ایجاد نکند.

پیام بگذارید