رد شدن از پیوندها

مجمع عمومی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن برگزار شد .
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ مطابق با روز چهارشنبه مجمع عمومی در تالار شهروند با حضور اکثریت اعضا و نماینده اداره کل کارورفاه اجتماعی برگزار گردید .

جلسه پس از رسیدن به حد نصاب قانونی وانتخاب اعضای هیئت رئیسه به دستور رئیس مجمع رسمیت یافت .
مهندس جعفرپیشه به عنوان رئیس مجمع ضمن تشکر از حضور اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت رئیسه ، جهت اجرای دستور جلسه کار خود را آغاز نمود .

پیام بگذارید