رد شدن از پیوندها

سامانه کم کاری در مسکن

مهدی شیخ سجادیه، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان با اشاره به مشکلات پیش آمده در خصوص برخی از نابسامانی ها در حوزه مشکلات پرداخت هزینه به پیمان‌کاران، اظهار کرد: یک سوال اساسی اینجا وجود دارد ساختارهای غلط اداری، قطع سامانه، نبود پول یا بازی بانک ها، کدام درست است؟
وی افزود: تا چه زمانی می شود مطالبات پیمانکاران نهضت ملی مسکن را با بهانه، سامانه قطع است! پرداخت نکرد، وجوهی که به صورت امانت از طرف متقاضیان به حساب بانک‌ها واریز شده و می بایست با صورت وضعیت‌ پرداخت شود، چرا باید به هر دلیل، با مشکل پرداخت مواجه شود؟
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان تصریح کرد: از این نابسامانی‌ها کدام سیستم دولتی یا بانکی منافع می برد؟ این منافع به چه قیمتی است؟ ضرر تحمیلی به متقاضی و یا سازنده را چه کسی پاسخ می دهد و یا خسارت آن را جبران می کند ؟ عدم پرداخت و تعطیلی کارگاه ها به غیر از زیان اقتصادی، آیا تبعات اجتماعی ندارند؟
شیخ سجادیه ادامه داد: سؤال اینجاست که در مراحل بعدی که می بایست وجوه پیمانکاران از محل آورده تسهیلات بانکی و منابع دولتی تأمین شود، سازنده با چه موانعی روبرو خواهد شد؟ و هفته ها و  یا بلکه ماه ها کدام سیستم قطع خواهد شد؟!
وی تاکید کرد: به نظر می رسد وجود سیستم و سامانه در کشور بیشتر محلی امن برای هرگونه کم کاری و یا به حالت بد بینانه سوء استفاده ساختارهای مرتبط است، نقش ساختارهای نظارتی در برخورد با اینگونه سوء استفاده های سیستمی و ساختاری چیست؟
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: چرا به صورت شفاف مسائل را با مردم و پیمانکاران نهضت ملی و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری مطرح نمی کنید.

پیام بگذارید