رد شدن از پیوندها

جلسه هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

پیرو دعوت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تاریخ 1402/03/22اعضای هیئت مدیره انجمن در جلسه ای که به منظور بررسی شروع اجرایی شدن مجریان ذیصلاح با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ،از فرمانداری ، سازمان بازرسی .و انجمنهای صنفی سازندگان مسکن‌و ساختمان برگزارگردید حضور بهم رسانده وبا در نظر گرفتن رعایت قانون اجرایی نمودن این طرح را به شرط اصلاح زیر ساختها ، اجرای صحیح و تحقیق میدانی از استان هایی که این طرح را به اجرا گذاشته اند. بسیار جائزه اهمیت دانستند .
آقایان مهندس جعفرپیشه ریاست هیئت مدیره ، جناب شیخ سجادیه دبیر انجمن و مهندس داوودی هر کدام به طور جداگانه در خصوص موارد فوق صحبت نمودند .آقای مهندس جعفر پیشه تاکید نمودند اجرای این طرح فارق از نقاط بسیار مثبتی که در مسئله اجرا خواهد داشت این نباشد که به قیمت تمام شده ساخت هزینه یک کوپن دیگر اضافه شود و تاکید بر تحقیق ، تفحص و در صورت لزوم بازنگری و صحیح اجرا نمودن این طرح را داشتند.

هلدینگ ساختمانی عقیق نقش جهان

پیام بگذارید