رد شدن از پیوندها

Tag: کوچینگ تیمی

کوچینگ تیمی، راه‌ حلی برای یک «نرمال بهتر»

به نقل دنیای اقتصاد: اینها پرسش‌‌‌های مهمی هستند. کوچینگ فردی و تیمی ارزش‌‌‌‌‌‌های متفاوت و تکمیلی را برای سازمان حامی ارائه می‌دهند.  تجربه شخصی نگارنده در طول سال‌ها همکاری به عنوان کوچ فردی برای رهبران سازمانی، نشان می‌دهد که کوچینگ همواره برای این جامعه هدف که از افرادی بسیار آگاه