رد شدن از پیوندها

Tag: مسکن،مسکن ملی،عدم تعادل

عدم‌ تعادل درمسکن ملی اصفهان

زمان نامشخص تحویل مسکن‌‌‌های نهضت ملی به نقل از دنیای اقتصاد حل مشکل خانه‌‌‌دار کردن مردم شعاری است که همواره دولت‌‌‌های مختلف ارائه داده و کم‌‌‌وبیش درصدد اجرای آن ‌‌‌هم بوده‌‌‌اند. دولت سیزدهم نیز با وعده‌‌‌ای تحت عنوان ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال، تحت عنوان نهضت ملی