رد شدن از پیوندها

Tag: مردودی مالیات،خانه های خالی

مردودی مالیاتی درخانه های خالی

به نقل از دنیای اقتصاد گروه مسکن : سیاستگذار بخش مسکن برای سال دوم پیاپی در زمین «مالیات» به مالکان خانه‌های خالی باخت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه درآمد مالیاتی دولت طی ۹ماه اول امسال حاکی است، در این مدت فقط ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از محل «مالیات بر خانه‌خالی» وصول