رد شدن از پیوندها

Tag: مدیریت

مدیرعامل جدید درصد روز نخست

به نقل از دنیای اقتصاد سین نوریان/مشاور مدیریت استراتژیک چالش‌های محیط کسب و کار کنونی جدی است، شرکت‌ها با دشواری‌های فزاینده‌ای در فضای رقابتی رو‌در‌رو هستند و همه روزه با دگرگونی‌های جدیدی در محو شدن مرزهای میان صنایع مختلف، بروز تکنولوژی‌های از هم گسیخته ساز جدید، تغییر در قوانین و