رد شدن از پیوندها

Tag: مالیات،مالیات مسکن

مالیات مشقی بر مسکن ۱۴۰۳مسکن،

تغییر مهم و معناداری که دولت در این بند نسبت به متن بودجه مصوب سال‌جاری اعمال کرده است، در وهله اول ناظر بر کف قیمت و در گام بعدی ناظر بر عنوان این مالیات است. کف قیمت خانه‌‌‌های مشمول مالیات در سال‌جاری ۲۰ میلیارد تومان بوده و این رقم با