رد شدن از پیوندها

Tag: مالیات،تورم مسکن،مسکن

جنگ مالیاتی با تورم مسکن

به نقل از دنیای اقتصاد اکنون دولت‌‌‌های محلی در آمریکا به کمک مقامات مرکزی آمده‌‌‌اند تا با اهرم دوم و البته قدیمی، عوامل صعود قیمت مسکن را کنترل کنند. «مالیات سالانه ملکی» و «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی» دو ابزار کهنه و همواره در حال استفاده در بازار مسکن این