رد شدن از پیوندها

Tag: قرارداد

انواع قرارداد ملکی را بشناسید

قرارداد ملکی چیست قرارداد  ملکی، سند عادی است که با استفاده از آن ، می توان قرارداد بیع منعقد نمود و یک ملک در عوض پرداخت بهای آن ، توسط فروشنده به خریدار انتقال می یابد . قوانین مبایعه نامه ملک ، عمدتا ناظر بر ضوابطی است که در قانون