رد شدن از پیوندها

Tag: شغل،کم استررس،مضطرب

شغل‏‌های کم‏‌استرس برای افراد مضطرب

به نقل از دنیای اقتصاد: منا اختیاری آیا در محیط کار حس بی‏‌تفاوتی، اضطراب یا فرسودگی دارید؟ اگر این‏‌طور است، شما تنها نیستید. اگر فقط یک عامل اصلی وجود داشته باشد که جلوی بهره‏‌وری، مشارکت یا رضایت شغلی و کاری را بگیرد، آن عامل اضطراب و استرس است. پژوهش سال