رد شدن از پیوندها

Tag: رهبری

توصیه‏‌های هاروارد برای مدیریت خودتان و تیمتان

رغبتی به کارتان ندارید؟ این خیلی طبیعی است که هر از گاهی در محیط کار احساس کنید از نظر ذهنی سردرگم هستید و در هپروت به سر می‌‌برید. اما به‌‌طورکلی و به‌‌ویژه در این دوره بی‌‌ثباتی اقتصادی که امنیت شغلی‌‌ می‌تواند به خطر بیفتد، خیلی مهم است که هوش و