رد شدن از پیوندها

Tag: رشدوتعالی

تعالی در کسب و کار؛ هدفی فراتر از موفقیت

به نقل از دنیای اقتصاد در هر شرکت، ده‌‌‌ها، صدها و گاهی هزاران نفر می‌توانند در حالی ‌‌‌که در همزیستی کامل برای دستیابی به یک هدف مشترک یعنی موفقیت کار می‌کنند، نقش‌‌‌های فردی خود را نیز ایفا کنند.  هنگامی که به موفقیت در دنیای کسب و کار می‌‌‌اندیشیم، اغلب پیروزی‌های