رد شدن از پیوندها

Tag: دیوارمالی،مسکن ملی

دیوار مالی مسکن ملی

به نقل از دنیای‌اقتصاد : طرح ساخت مسکن‌ملی ۲ساله شد؛ اما «تقاضای پای‌کار» و «تیراژ ساخت» هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» براساس آمارهای ثبت‌نامی و پیشرفت پروژه‌ها نشان می‌دهد، تاکنون ساخت حدود ۶۰۰هزار واحد مسکونی شروع شده و در حال انجام است. در سمت تقاضا