رد شدن از پیوندها

Tag: خانوار

اصلاح فرهنگ خانوار در قبال مسکن

به نقل از دنیای اقتصاد یک نکته که هم در صحبت ایشان و هم در صحبت بسیاری از اقتصاددانان دیگر دیده می‌شود، مدت زمان تملک یک آپارتمان است و با توجه به رشد شدید قیمت آپارتمان دیده می‌شود این زمان به اعداد غیرعادی۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰سال می‌رسد. نقد اول