رد شدن از پیوندها

Tag: انبوه سازی

ریزش در بازار انبوه‌ سازی

به نقل از دنیای اقتصاد : مسائل انباشت‌شده در حوزه مسکن طی دهه‌‌‌های اخیر، با راهکارهای کوتاه‌مدت و تک‌‌‌وجهی قابل حل نیست. اواخر سال گذشته یک مقام مسوول با تایید بالا بودن سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، این عدد را در کل کشور ۶۰‌درصد و در ادامه عدد آن