رد شدن از پیوندها

Tag: اجاره

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان به چه معناست اجاره آپارتمان عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد
This website uses cookies to improve your web experience.