رد شدن از پیوندها

Tag: اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان به چه معناست اجاره آپارتمان عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد