رد شدن از پیوندها

پروژه عظیم پروین

Parvin Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری و هایپر

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

8668 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

40 واحد

متراژ زیر بنا:

40066 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

104 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

21 الی 227 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

63 الی 267 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای عطار نیشابوری

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری و هایپر

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

8668 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

40 واحد

متراژ زیر بنا:

40066 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

104 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

21 الی 227 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

63 الی 267 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای عطار نیشابوری

درصد پیشرفت پروژه

80/22 درصد

شروع ساخت

آلبوم پروژه

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.