رد شدن از پیوندها

پروژه گلستان3

Golestan3 Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

11 سقف

مساحت زمین:

3700 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

25174 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

164 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

70 الی 140 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه ، انتهای خیابان گلستان

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

11 سقف

مساحت زمین:

3700 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

25174 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

164 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

70 الی 140 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه ، انتهای خیابان گلستان

درصد پیشرفت پروژه

49/19 درصد

شروع ساخت

آلبوم پروژه

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.