رد شدن از پیوندها

پروژه رباط

Robat Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

2659 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

20157 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

134 واحد

متراژ زیر بنا واحدها:

70 الی 140 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان رباط اول ، خیابان ساحل

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

2659 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

20157 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

134 واحد

متراژ زیر بنا واحدها:

70 الی 140 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان رباط اول ، خیابان ساحل

درصد پیشرفت پروژه

73.63 درصد

شروع ساخت

آلبوم پروژه

This website uses cookies to improve your web experience.