رد شدن از پیوندها

پروژه ناژوان

Nazhvan Project

کاربری:

مسکونی

تعداد سقف:

7 سقف

مساحت زمین:

1225 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

22 واحد

متراژ زیر بنا:

5744 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدها:

140 الی 250 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوچه ریزانه

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی

تعداد سقف:

7 سقف

مساحت زمین:

1225 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

22 واحد

متراژ زیر بنا:

5744 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدها:

140 الی 250 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوچه ریزانه

درصد پیشرفت پروژه

85 درصد

شروع ساخت

آلبوم پروژه

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.