رد شدن از پیوندها

پروژه ابونعیم

Abu naeim Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

8 سقف

مساحت زمین:

516 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

3897 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

16 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

- متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

125 الی 220 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، اتوبان شهید ردانی پور ، خیابان ابونعیم جنوبی

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

8 سقف

مساحت زمین:

516 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

3897 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

16 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

- متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

125 الی 220 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، اتوبان شهید ردانی پور ، خیابان ابونعیم جنوبی

درصد پیشرفت پروژه

85/5 درصد

شروع ساخت

This website uses cookies to improve your web experience.