رد شدن از پیوندها

پروژه ااماس 4

Almas 4 Project

کاربری:

مسکونی

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

430 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

14 واحد

متراژ زیر بنا:

2826 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدها:

118 الی 154 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان حکیم شفایی سوم، جنب مجتمع فرهنگیان

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی

تعداد سقف:

10 سقف

مساحت زمین:

430 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

14 واحد

متراژ زیر بنا:

2826 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدها:

118 الی 154 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان حکیم شفایی سوم، جنب مجتمع فرهنگیان

This website uses cookies to improve your web experience.