رد شدن از پیوندها

پروژه های پیمانکاری

پروژه عتیق 24 (بهارستان ملی 1)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

17258 متر مربع

مساحت زمین:

6972 متر مربع

تعداد واحد:

132 واحد

تعداد سقف:

6 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس :  

اصفهان ، شهرجدید بهارستان

درصد پیشرفت پروژه:
23.59%

پروژه عتیق 25 (چشمه توتی 1)

مسکونی 

زیر بنا :

5103 متر مربع

مساحت زمین:

1349 متر مربع

تعداد واحد:

28 واحد

تعداد سقف:

6 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان شهید دستجردی، حدفاصل ترمینال صفه و سیتی سنتر، اراضی چشمه توتی

درصد پیشرفت پروژه:
20.15%

پروژه عتیق 25 (چشمه توتی 2)

مسکونی

زیر بنا :

3347 متر مربع

مساحت زمین:

798 متر مربع

تعداد واحد:

18 واحد

تعداد سقف:

6 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان شهید دستجردی، حدفاصل ترمینال صفه و سیتی سنتر، اراضی چشمه توتی

درصد پیشرفت پروژه:
20.15%

پروژه عتیق26 (بهارستان ملی 2)

مسکونی

زیر بنا :

73620 متر مربع

مساحت زمین:

20045 متر مربع

تعداد واحد:

560 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس :  

اصفهان ، شهرجدید بهارستان

درصد پیشرفت پروژه:
2.08%

پروژه  (بهارستان ملی 3)

مسکونی

زیر بنا :

18047 متر مربع

مساحت زمین:

4684 متر مربع

تعداد واحد:

140 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس :  

اصفهان ، شهرجدید بهارستان

درصد پیشرفت پروژه:
2.08%

پروژه عتیق27 (فولادشهر)

مسکونی 

زیر بنا :

56193 متر مربع

مساحت زمین:

23408 متر مربع

تعداد واحد:

416 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، شهر فولادشهر

درصد پیشرفت پروژه:
7.68%

پروژه(فولادشهر 2)

مسکونی 

زیر بنا :

20800 متر مربع

مساحت زمین:

8328 متر مربع

تعداد واحد:

160 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، شهر فولادشهر

درصد پیشرفت پروژه:
0%