رد شدن از پیوندها

پروژه های آتی فروش

پروژه عتیق 23 (خیام)

مسکونی

زیر بنا :

9108 متر مربع

مساحت زمین:

1359 متر مربع

تعداد واحد:

33 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، ابتدای اتوبان خیام

درصد پیشرفت پروژه:
15.23%

پروژه عتیق 22 (حکمت)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 9821 متر مربع

مساحت زمین:

2013 متر مربع

تعداد واحد:

60 واحد

تعداد سقف:

8 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

درصد پیشرفت پروژه:
30.38%

پروژه عتیق 21 (مهرگان)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 24016 متر مربع

مساحت زمین:

4421 متر مربع

تعداد واحد:

153 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

درصد پیشرفت پروژه:
24.54%

پروژه عتیق 16 (منارجنبان)

فرهنگی ، تجاری ، گردشگری

زیر بنا :

 15128 متر مربع

مساحت زمین:

3676 متر مربع

تعداد واحد:

50 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب مجموعه باستانی منارجنبان

درصد پیشرفت پروژه:
57.68%

پروژه الماس 5 (ابونعیم)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

3897 متر مربع

مساحت زمین:

516 متر مربع

تعداد واحد:

21 واحد

تعداد سقف:

8 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، اتوبان شهید ردانی پور ، خیابان ابونعیم جنوبی

درصد پیشرفت پروژه:
85.5%