رد شدن از پیوندها

پروژه های آتی فروش

پروژه عظیم پروین(عتیق 11و12)

مسکونی، تجاری، هایپر

زیر بنا :

 40100 متر مربع

مساحت زمین:

 8668 متر مربع

تعداد واحد:

144

تعداد سقف:

10

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای عطار نیشابوری

درصد پیشرفت پروژه:
77.73%

پروژه منارجنبان (عتیق 16)

فرهنگی ، تجاری ، گردشگری

زیر بنا :

 15128 متر مربع

مساحت زمین:

3676 متر مربع

تعداد واحد:

50 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب مجموعه باستانی منارجنبان

درصد پیشرفت پروژه:
50.61%

پروژه ناژوان (عتیق 17)

مسکونی

زیر بنا :

 5800 متر مربع

مساحت زمین:

 1225 متر مربع

تعداد واحد:

22 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوچه ریزانه

درصد پیشرفت پروژه:
73%

پروژه رباط (عتیق 18)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 20200 متر مربع

مساحت زمین:

2646 متر مربع

تعداد واحد:

139 واحد

تعداد سقف:

10 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان رباط اول ، خیابان ساحل

درصد پیشرفت پروژه:
68%

پروژه گلستان3 (عتیق 19)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 27500 متر مربع

مساحت زمین:

 3700 متر مربع

تعداد واحد:

169 واحد

تعداد سقف:

11 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه ، انتهای خیابان گلستان

درصد پیشرفت پروژه:
46.1%

پروژه مهستان (عتیق 20)

فرهنگی ، تجاری ، اداری

زیر بنا :

 12131 متر مربع

مساحت زمین:

3580 متر مربع

تعداد واحد:

72 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان آقابابایی، کوی میلاد جنب آتش نشانی

درصد پیشرفت پروژه:
51.88%

پروژه مهرگان (عتیق 21)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 24016 متر مربع

مساحت زمین:

4421 متر مربع

تعداد واحد:

153 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

درصد پیشرفت پروژه:
21.17%

پروژه حکمت (عتیق 22)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 9821 متر مربع

مساحت زمین:

2013 متر مربع

تعداد واحد:

60 واحد

تعداد سقف:

8 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

درصد پیشرفت پروژه:
28.55%

پروژه خیام (عتیق 23)

مسکونی

زیر بنا :

9108 متر مربع

مساحت زمین:

1359 متر مربع

تعداد واحد:

33 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، ابتدای اتوبان خیام

درصد پیشرفت پروژه:
10.29%

پروژه ابونعیم (الماس 5)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

3897 متر مربع

مساحت زمین:

516 متر مربع

تعداد واحد:

21 واحد

تعداد سقف:

8 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، اتوبان شهید ردانی پور ، خیابان ابونعیم جنوبی

درصد پیشرفت پروژه:
85.5%
This website uses cookies to improve your web experience.