رد شدن از پیوندها

معرفی هیأت مدیره شرکت

مهندس مهدی شیخ سجادیه

مدیر عامل و نائب رییس هیأت مدیره

مهندس مهدی جعفر پیشه

رییس هیئت مدیره

مهندس مجید شیخ سجادیه

عضو هیأت مدیره

مهندس علی اسماعیلی

عضو هیأت مدیره

مهندس احمد نایب الصدریان

عضو هیأت مدیره

This website uses cookies to improve your web experience.