رد شدن از پیوندها

درخواست بازدید پروژه

(توجه: ایام تعطیل امکان بازدید مقدور نمیباشد)
موارد ملزم به تعهد:
1- به کلیه قوانین و مقررات کارگاه احترام گذاشته و به آنها عمل می نمایم.
2- ورود افراد کمتر از 10 سال به داخل پروژه ممنوع می باشد.
3- ورود بانوان بدون کفش مناسب ممنوع میباشد.
4- زمان استراحت پرسنل (ساعت بین 13 الی 14) جزء ساعات بازدید نمی باشد.
5- ایام تعطیل امکان بازدید از پروژه مقدور نمی باشد.