رد شدن از پیوندها
میسیون پروژه های شاخص جهت هماهنگی و بررسی موارد و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان

جلسه کمیسیون پروژه های شاخص

در تاریخ 1402/04/13 کمیسیون پروژه های شاخص جهت هماهنگی و بررسی موارد و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان جلسه‌ای با حضور معاونین شرکت عمران ، مسئول نظام مهندسی بهارستان و انبوه سازان شرکت کننده در ساخت این پروژه در سالن جلسات انجمن تشکیل داد .
در این جلسه ضمن ارائه گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی پروژه ها مشکلات انبوه سازان در خصوص روند تایید نقشه ها در نظام مهندسی و شهرداری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که براساس هماهنگی انجام شده مقرر گردید روز چهارشنبه 1402/04/14 جلسه‌ای با مدیر کل محترم راه و شهر سازی و با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن تشکیل تا در جهت رفع این مشکلات تصمیم گیری گردد .

میسیون پروژه های شاخص جهت هماهنگی و بررسی موارد و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان
میسیون پروژه های شاخص جهت هماهنگی و بررسی موارد و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان
میسیون پروژه های شاخص جهت هماهنگی و بررسی موارد و مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن بهارستان

پیام بگذارید