رد شدن از پیوندها

جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان اصفهان

جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان اصفهان
این مجمع با حضور ۲۸ نفر از اعضا برای انتخاب بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل گردید.
در این جلسه سرکار خانم مهندس پریسا نجمی به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم مهندس رویا بحری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

پیام بگذارید